Veiligheid

rainbow

Veiligheid

Op onze vrijwilligersorganisatie rust een grote verantwoordelijkheid als het aankomt op het creëren van een veilige omgeving. In dit onderdeel beschrijven we op welke wijze we hier invulling aan geven.

De Speeltuin

 • De meeste toestellen in onze speeltuin zijn vrij nieuw en voldoen daarmee aan alle veiligheidseisen die in 2015 gesteld zijn. 
 • Jaarlijks worden alle toestellen aan een strenge inspectie onderworpen hiervan wordt een rapport opgesteld. Het bestuur ziet erop toe dat de bevindingen waar nodig leiden tot aanpassing/reparatie.
 • Dagelijks wordt er aan de hand van een checklist gecontroleerd of alle toestellen aan de gestelde eisen voldoen. Afwijkingen worden geregistreerd (beheersysteem Playmapping) waarna reparatie volgt. Bij een gevaarlijke situatie kan een toestel tijdelijk buiten gebruik gesteld worden.
 • Toezichthouders en ouders zien toe op gevaarlijke situaties en grijpen waar nodig in.
 • Er is een reglement opgesteld dat bij navolging een grote bijdrage levert aan de veiligheid in de speeltuin: alle bezoekers van de speeltuin zijn gehouden aan de bepalingen in dit reglement!

Gedragsregels

 • In ons speeltuinreglement  staat kort omschreven welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt: Vechten, ruziemaken, schelden,discriminatie en grensoverschrijdend gedrag worden niet getolereerd. Evenmin als het gebruik van alcohol/drugs.
 • Speciale aandacht is er binnen onze organisatie voor de preventie van  seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wij werken volgens de richtlijnen van het project "in veilige handen".  Dit wordt in ons  reglement opgenomen, beschreven in voorliggend beleidsplan en alle vrijwilligers onderschrijven de gedragscode. Belangrijk is dat het onderwerp binnen onze organisatie op de agenda staat; zowel in het intakegesprek voor nieuwe vrijwilligers, in bestuursvergaderingen en tijdens medewerkersbijeenkomsten wordt dit moeilijke onderwerp besproken. Streven is om op korte termijn ook een meldprotocol in te voeren. Deelname aan het registratiesysteem en het tuchtrecht vrijwilligerswerk wordt door bestuur nog nader onderzocht.
 • Toezichthouders spreken bezoekers en elkaar aan op de naleving van het speeltuinreglement. 
 • Bij het herhaaldelijk overtreden van de gedragsregels kan het bestuur besluiten bezoekers (tijdelijk) de toegang te ontzeggen. De duur van de maatregel wordt aan de betreffende bezoeker kenbaar gemaakt. Betreft het herhaaldelijk overtreden van de regels een vrijwilliger van de Stichting dan zal deze hierop aangesproken worden. Indien er geen verbetering optreedt, kan de vrijwilligersovereenkomst worden ontbonden.

Calamiteitenplan

 • De werkgroep beheer draagt zorg voor het actueel houden van het calamiteitenplan. Opleidings- en trainingscentrum Smit en Partouns biedt hier ondersteuning in. 
 • het calamiteitenplan beschrijft in een veiligheids-handelingsplan richtlijnen voor de toezichthouders; hoe en in welke veiligheidssituaties te handelen. 

Vrijwilligers

De vrijwilligers moeten zich veilig voelen bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Om dit te bereiken nemen we een aantal maatregelen;

 • toezichthouders werken steeds met z’n tweeën,
 •  ze weten hoe te handelen in noodsituaties (veiligheids-handelingsplan),
 • de werkgroep vertegenwoordiger of iemand van het dagelijks bestuur is altijd bereikbaar en komt indien dit gewenst is meteen naar de speeltuin,
 • toezichthouders worden geschoold in EHBO voor kinderen,
 • alle vrijwilligers zijn in het bezit van een VOG.

In veilige handen

Het project 'In veilige handen' richt zich op de preventie van seksueel misbruik. Een breder begrip is seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daaronder vallen ook gedragingen die leiden tot seksueel misbruik, of het scheppen van een klimaat waarin misbruik gedijt. De definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag luidt: 

‘Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-minderjarige, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen van een soortgelijke aard als die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht.’ 

Misbruik is natuurlijk een lastig onderwerp  maar de kop in het zand steken en het er maar niet over hebben is geen oplos­sing. Als vrijwilligersorganisatie hebben wij de taak om dit onderwerp op de agenda te zetten en er, door goed preventief beleid, voor te zorgen dat de kans op seksueel misbruik zo klein mogelijk is.

 Stichting Speeltuin Miranaburg

logo miranaburg

Rafaëlstraat 11-13, 6163 HX Geleen
e-mailadres: info@speeltuinmiranaburg.nl
Telefoon beheerder: 06 30035972
 

De leukste speelplek van Geleen • Rafaëlstraat 11 - 13

logo sittard Geleenfacebook